سلام خدمت طرفدان اين وبلاك خوشحالم كه به اين وبلاك سر زديد
اسم : شيرزاد
تخلص: اخوان
سن : 18
مجرد
متعلم
اكر درخواستي يا پيشنهادي داشتيد به اين شماره يا از طريق ياهو با من در ميان بگذاريد(0786162010 ) sherzadakhwan2009@yahoo.com